Напредък по проект BG051PO001-2.3.03-1098 за месец януари 2014 г.

Четвъртък, 13 Февруари 2014 09:45
Публикувана в Проект BG051PO001-2.3.03-1098

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец януари 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. Ръководителят на Договарящия орган е приел без възражение изпратеното искане през м.декември 2013 г. за промяна плана на действие и графика на тръжни процедури.
2. Проведен е избор чрез разглеждане на оферти по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП  за доставчик на ергономични столове в подготовка на дейност 4 „Закупуване на оборудване”. Избран е изпълнител на доставката и е сключен писмен договор.
3. Проведен е избор чрез разглеждане на оферти по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП за доставчици  на термопомпа, климатици и газови калорифери в подготовка на дейност 4 „Закупуване на оборудване”. Избрани са изпълнители на доставките и са сключени писмени договори.
4. В портала за обществени поръчки е публикувана публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за избор на изпълнител на
дейност 2 „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.”
5. Изготвена е документация за обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП в подготовка на дейност 5 „Закупуване на лични предпазни средства”. Публикувана е публична покана в портала за обществени поръчки.

  „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.„В и К Стенето” ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта”