Напредък по проект BG051PO001-2.3.03-1098 за месец февруари 2014 г.

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец февруари 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. Доставени са 14 броя ергономични столове в изпълнение на дейност 4 – Закупуване на оборудване.
2. Доставени са 6 броя климатици, 2 броя газови калорифери и 1 брой термопомпа в изпълнение на дейност 4 – Закупуване на оборудване.
3. Проведена е процедура по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на дейност 2 – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Избран е изпълнител и е сключен писмен договор.
4. Проведена е процедура по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на дейност 5 – Закупуване на лични предпазни средства. Избран е изпълнител и е сключен писмен договор.

 

 "Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.„В и К Стенето” ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта”