Информация за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098

Четвъртък, 09 Октомври 2014 16:43
Публикувана в Проект BG051PO001-2.3.03-1098

На 25 юни 2013 г. „В и К Стенето“ ЕООД  гр.Троян сключи с Агенцията по заетостта Договор ESF-2303-04-06002 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG 051РО001-2.3.03 „Безопасен труд“, приоритетна ос 2 - Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция – 2.3. Подобряване условията на труд на работното място.

 

Срокът за изпълнение на Договора е една година, като проектът стартира на 01.10.2013 г. и приключва на 30.09.2014 г.

 

Основните дейности, които се извършиха в рамките на проекта са:

 •  Изготвен е „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”;
 •  Извършен е ремонт на дълготрайни материални активи - стълбище с изграждане на площадки и парапет на савака на речно водохващане „Жална” с.Балканец;
 • Закупено е оборудване - термопомпа за отопление и охлаждане, климатици и газови калорифери, ергономични столове за работещите с компютри в администрацията на дружеството;
 • Закупени са работно облекло и лични предпазни средства;

 • Разработена е и е внедрена Система за управление на безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001;

 • Сертифицирана е внедрената Система за управление на безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001;

   

  Общият бюджет на проекта е на стойност 150 099,87 лв., като финансовия принос на Европейския социален фонд е в размер на 120 079,90 лв.

   

           С извършените дейности е постигната целта на проекта - подобряване на условията на труд във „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян чрез усъвършенстване организацията на трудовата дейност в дружеството, повишаване компетентността на  служителите и работниците по отношение на спазването на стандартите по безопасност и здраве при работа, подобряване производителността на труда, намаляване предпоставките за трудови злополуки и професионални заболявания, създаване на работна среда с по-високи изисквания от минимално необходимите, изисквани от българското законодателство по безопасност и здраве при работа.

    

  „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като

  официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта”