Проект BG051PO001-2.3.03-1098

„Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето" ЕООД"

"В и К Стенето" ЕООД гр.Троян изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013 г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд", приоритетна ос 2 -…
На 01.10.2013 г. започна изпълнението на Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен между „В и К Стенето" ЕООД гр.Троян и Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето" ЕООД" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен…
Страница 2 от 2