Публична покана за обществена поръчка изх.№ 44/03.04.2014 г.

Публична покана за участие в обществена поръчка изх.№ 44/03.04.2014 г. по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки за "Разработване и внедряване на система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03.

Документацията може да изтеглите безплатно от приложените файлове.

*Приложените файлове са недостъпни поради изтичане срока на валидност на публичната покана.

Прочетена 1803 пъти