Публична покана за участие в обществена поръчка изходящ номер 55/25.06.2014 г.

Публична покана за участие в обществена поръчка изх.номер 55/25.06.2014 г. по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки за "Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с изискванията на международния стандарт OHSAS 18001" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03.

Документацията може да изтеглите безплатно от приложените файлове.

* Приложените файлове са недостъпни, поради изтичане срока на валидност на публична покана с уникален код 9031190, която беше публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 25.06.2014 г. до 07.07.2014 г. вкл.

 

 

Прочетена 1927 пъти