Профил на купувача до 30.09.2014 (архив)

Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки за "Доставка на лични предпазни средства" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД", който се осъществява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд".Документацията за участие може да свалите безплатно от приложените файлове. * Приложените файлове са недостъпни, поради изтичане срока на валидност на публичната покана с уникален код 9025201 в 23:59 ч. на 05.02.2014 г.
Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД - гр.Троян". Документацията за участие може да свалите от приложените файлове. * Приложените файлове са недостъпни, поради изтичане срока на валидност на публичната покана с уникален код 9025044 в 23:59 ч. на 03.02.2014 г.
Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 "Подобряване на условията на труд във "В и К Стенето" ЕООД" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 2 "Повишаване на производителността и адаптивността на заетите", схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд". Документацията за участие може да свалите от приложените файлове. * Приложените файлове са недостъпни, поради изтичане срока на валидност на публичната покана с уникален код 9024978 в 23:59 ч. на 31.01.2014…
Публична покана за участие в обществена поръчка И-11/08.01.2014 г. с предмет "Предоставяне на застрахователна услуга за нуждите на"В и К Стенето" ЕООД - гр.Троян - групова застраховка "Живот" на работниците и служителите на "В и К Стенето" ЕООД - гр.Троян." Документацията за участие може да свалите безплатно от приложените файлове. * Приложените файлове са недостъпни, поради изтичане срока на валидност на публичната покана с уникален код 9024492 в 23:59 ч. на 16.01.2014 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в обществена поръчка И-415/06.12.2013 с предмет: Доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на водомери, за нуждите на В и К Стенето - Троян Виж приложените документи - Публична покана и документи за участие