Предложение до КЕВР за одобряване на цени на В и К услуги по години за регулаторен период 2022 – 2026 год.

Петък, 11 Март 2022 14:08
Публикувана в Услуги

„В и К – Стенето" ЕООД гр. Троян предлага на КЕВР гр. София за одобряване следните цени на В и К услуги по години за регулаторен период 2022 - 2026 год.:

Услуга Мярка 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
1. Доставяне на вода на потребителите            
1.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 1.414 1.534 1.669 1.825 1.999
2. Отвеждане на отпадъчни води            
2.1. Битови и приравнените към тях потребители лв./куб.м 0.158 0.170 0.180 0.188 0.247
3. Пречистване на отпадъчни води            
3.1. Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители лв./куб.м 0.476 0.455 0.467 0.489 0.505
3.2. Промишлени и други стопански потребители            
3.2.1. степен на замърсяване 1 лв./куб.м 0.548 0.523 0.537 0.563 0.581
3.2.2. степен на замърсяване 2 лв./куб.м 0.810 0.775 0.795 0.833 0.860
3.2.3. степен на замърсяване 3 лв./куб.м 1.105 1.056 1.084 1.135 1.172
4. Доставяне на вода с непитейни качества лв./куб.м 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор лв./куб.м 0.890 0.928 0.992 1.050 1.133
Прочетена 1499 пъти