Обява за свободно работно място

Петък, 03 Април 2015 10:58
Публикувана в Новини

"В и К Стенето" ЕООД гр.Троян търси да назначи ЛАБОРАНТ за Пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Троян.

Изисквания към кандидатите: 1. Образование - висше - химия, биология, фармация; 2. Стаж по специалността - с предимство.

Необходими документи: 1. Заявление за постъпване на работа 2. Автобиография 3. Актуална снимка 4. Копие от документ за завършено образование и други квалификации 5. Копие от трудова книжка и препоръки от предишен работодател (ако притежава).

Документи се подават в "Обслужващ център" на дружеството, до 15.04.2015 г. от 07:00 ч. до 15:30 ч.

Ремонтни дейности по ул."Васил Левски"

Вторник, 04 Ноември 2014 07:25
Публикувана в Новини

Днес, 04.11.2014 г. поради ремонтни дейности по ул."Васил Левски", ще бъде нарушено водоподаването в района между "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести" (Санаториума) и блок "Олимп", както и по ул."Хан Аспарух".

На 25 юни 2013 г. „В и К Стенето“ ЕООД  гр.Троян сключи с Агенцията по заетостта Договор ESF-2303-04-06002 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG 051РО001-2.3.03 „Безопасен труд“, приоритетна ос 2 - Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция – 2.3. Подобряване условията на труд на работното място.

 

„В и К Стенето” ЕООД гр.Троян изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.


През месец август 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

  1. Изпълнение на Дейност 7 „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” – извършен е сертификационен одит от избраната фирма изпълнител на разработената и внедрена Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 и е издаден сертификат за съответствие.

  2. Изпълнение на Дейност 8 „Осигуряване на публичност на дейностите по проекта чрез извършване на услуги за визуализация” – изготвен е проект на информационна брошура с информация за дейностите по проекта и постигнатите резултати.

  

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.


През месец юли 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

1. Подготовка на Дейност 7 „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” – проведена е процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана за избор на изпълнител на дейността. В посочения в документацията срок е постъпила една оферта. Длъжностните лица са отворили, разгледали и оценили получената оферта, която отговаря на изискванията на възложителя на обществената поръчка. За работата си длъжностните лица са съставили протокол, който е одобрен от управителя на дружеството чрез издадена заповед. Избраната фирма за извършване на „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001” е „Интернешънал Сертификейшънс България” ЕООД гр.София, с която е сключен писмен договор.

През месец август и септември ще се извърши изпълнението на дейност 7 „Сертифициране на системата за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001”, чрез извършване на сертификационен одит и издаване на сертификат за съответствие.

 

 

 

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".