Профил на купувача
Виж всички Търсене в профил на купувача
Общ брой обществени поръчки: 48
202001 Документи: 4

Публикувано е Решение за отмяна на търг!

Търг с тайно наддаване за продажба на МПС, както следва:

- лек автомобил ВАЗ 21213, с регистрационен номер ОВ 0913 АМ;

- лек автомобил Форд Торнео Конект С, с регистрационен номер ОВ 9787 АР.

20200042 Документи: 15

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за тях за нуждите  на “В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 1 „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност (ПЕВП) за питейно-битово водоснабдяване РЕ 100 от Ø 20 мм до Ø 630 мм еднослойни,  РЕ 100 RC многослойни тръби от Ø 90 мм до Ø 630 мм от ПЕВП  за полагане без пясъчно легло, и заваряеми фасонни части за свързването им”

Обособена позиция № 2 „Доставка на полипропиленови фасонни части за механична връзка на полиетиленови тръби (бързи механични връзки), водовземни скоби и свободни фланци”

20200032 Документи: 12

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение, за нуждите на "В и К - Стенето" ЕООД гр.Троян"

20200023 Документи: 23

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни и суровите подземни води на територията, обслужвана от „В и К Стенето“ ЕООД гр.Троян“

Обществената поръчка е разделена на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Извършване на собствен мониторинг по показатели от група „А“  (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 2: „Извършване на собствен мониторинг по показатели от група „Б“ (пробонабиране и анализ) на качествата на питейните води съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 3: „Извършване на периодичен мониторинг на качествата на питейните води по радиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Програмата за мониторинг на качествата на питейната вода на „В и К” Стенето ЕООД гр.Троян”

Обособена позиция № 4: „Извършване на собствен мониторинг (пробонабиране и анализ) на качествата на суровата повърхностна вода съгласно Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване”

Обособена позиция № 5: „Извършване на пробонабиране и анализи на сурови подземни води, използвани за питейно – битово водоснабдяване, за нуждите на „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян, съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води”

20200012 Документи: 15

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на ваучери за храна за нуждите на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян"