„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” , с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец април 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

1. Раздадени са личните предпазни средства и работното облекло на работниците и служителите от дружеството в изпълнение на дейност 5 "Закупуване на лични предпазни средства".
2. Продължава изпълнението на дейност 2  "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност". Проведени са срещи с експерти от избраната фирма изпълнител във връзка с изготвянето на анализа. На 25.04.2014 г. с приемо-предавателен протокол е предаден изготвения "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" на "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян.
3. Проведена е обществена поръчка по чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки - прилагане на глава осма "а" от закона в подготовка на дейност 6 - "Разработване и внедряване на система за БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001". Изготвен е протокол за работата на длъжностните лица, който е утвърден от управителя на "В и К Стенето" ЕООД и е избран изпълнител на дейността. Сключен е писмен договор.
4. В подготовка на дейност 3 "Ремонт на ДМА" са изготвени и изпратени покани до фирми за избор на изпълнител на дейността. Получено е едно предложение и е избран изпълнител, сключен е писмен договор.

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец март 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:

1. Започна изпълнението на дейност 2 - "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност". Проведени са срещи с екип експерти от избраната фирма изпълнител във връзка с изготвянето на анализа.
2. Доставени са работното облекло и личните предпазни средства за работниците и служителите на дружеството в изпълнение на дейност 5 - "Доставка на лични предпазни средства". Всички са обозначени със стикери, указващи, че доставката е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
3. Изготвена е документация за провеждане на обществена поръчка по чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки - прилагане на глава осма "а" от закона в подготовка на дейност 6 - "Разработване и внедряване на система за БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001". Публикувана е публична покана на Портала за обществени поръчки и документация на интернет сайта на дружеството.

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "В и К Стенето" ЕООД гр.Троян, носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта".

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец февруари 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. Доставени са 14 броя ергономични столове в изпълнение на дейност 4 – Закупуване на оборудване.
2. Доставени са 6 броя климатици, 2 броя газови калорифери и 1 брой термопомпа в изпълнение на дейност 4 – Закупуване на оборудване.
3. Проведена е процедура по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на дейност 2 – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Избран е изпълнител и е сключен писмен договор.
4. Проведена е процедура по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на дейност 5 – Закупуване на лични предпазни средства. Избран е изпълнител и е сключен писмен договор.

 

 "Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.„В и К Стенето” ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта”

 

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец януари 2014 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. Ръководителят на Договарящия орган е приел без възражение изпратеното искане през м.декември 2013 г. за промяна плана на действие и графика на тръжни процедури.
2. Проведен е избор чрез разглеждане на оферти по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП  за доставчик на ергономични столове в подготовка на дейност 4 „Закупуване на оборудване”. Избран е изпълнител на доставката и е сключен писмен договор.
3. Проведен е избор чрез разглеждане на оферти по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП за доставчици  на термопомпа, климатици и газови калорифери в подготовка на дейност 4 „Закупуване на оборудване”. Избрани са изпълнители на доставките и са сключени писмени договори.
4. В портала за обществени поръчки е публикувана публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП за избор на изпълнител на
дейност 2 „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.”
5. Изготвена е документация за обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП в подготовка на дейност 5 „Закупуване на лични предпазни средства”. Публикувана е публична покана в портала за обществени поръчки.

  „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.„В и К Стенето” ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта”

 

„В и К Стенето” ЕООД изпълнява Договор ESF-2303-04-06002/25.06.2013г. сключен с Агенция по заетостта за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект BG051PO001-2.3.03-1098 „Подобряване на условията на труд във „В и К Стенето” ЕООД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, приоритетна ос 2 – Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, основна област на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.
През месец декември 2013 г. в изпълнение на основните дейности са постигнати следните резултати:
1. До Ръководителя на Договарящия орган е изпратено искане за промяна плана на действие и графика на тръжни процедури. Искането за промяна е наложено от прекратяването през м. ноември 2013 г. на процедурата за избор на изпълнител по дейност 2 "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" и необходимостта от определяне на нов период за подготовка и изпълнение на дейността, както и планираната дата за обявяване на процедура по чл.14, ал.4 от ЗОП.
Променен е и периода за подготовка и изпълнение на дейност 3 "Ремонт на ДМА", както и планираната дата за обявяване на процедура по чл.14, ал.5 от ЗОП. 
Исканите промени няма да окажат отрицателно влияние върху изпълнението на проекта, върху постигането на целите на проекта и очакваните резултати.
2. Преработена е изготвената документация за подготовка на дейност 2 – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.

 "Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта”