Ремонтни дейности с.Терзийско

Понеделник, 08 Февруари 2021 07:19
Публикувана в Новини

На 08.02.2021 г. започват ремонтни дейности по водопроводната мрежа на с.Терзийско, ул."Кирил и Методий". Ще бъде нарушено водоподаването на 09.02.2021 г. и 10.02.2021 година.

Обявление за провеждане на публичен търг

Петък, 18 Декември 2020 11:38
Публикувана в Новини

                                           ОБЯВЛЕНИЕ

Управителят на „В и К – Стенето“ ЕООД гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, ЕИК 820146942, публично предприятие по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от ЗПП, на основание чл.11, ал.2 и чл.12 от Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел, във връзка с глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 157 и Решение № 256 на Общински съвет гр.Троян, и с Решение № РД-278/16.12.2020 г., открива търг за продажба на движими вещи, както следва:

А) Обект № 1:

1. Описание на обекта: Лек автомобил ВАЗ 21213, с регистрационен номер ОВ 0913 АМ, с идентификационен номер XTA21213041748667, двигател 7739582.

2. Начална тръжна цена: 520.00 лв.(петстотин и двадесет лева), без ДДС.

3. Стъпка на наддаване: 10.00 (десет) лева.

4. Размер на депозита и краен срок за внасяне: 75,00 лв. (седемдесет и пет лева), който да бъде внесен в брой в „Обслужващ център“ в административната сграда на      „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр. Троян ул.“Христо Ботев“ №213, всеки работен ден от 07:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа или по банков път, по банкова сметка на дружеството, както следва: Райфайзенбанк, IBAN BG22RZBB91551088503315, BIC RZBBBGSF до 21.01.2021 година.

5. Място, където се закупува тръжната документация и цената й: в „Обслужващ център“ в административната сграда на „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, на цена 2,00 лв.(два лева) без ДДС, платима в брой на място.

6. Срок за закупуване на тръжната документация: всеки работен ден от 07:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа до 20.01.2021 г. включително.

7. Срок за подаване на предложения за участие в търга: до 16:00 часа на 22.01.2021 г. в Обслужващ център в административната сграда на „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213

8. Срок за извършване на оглед на обекта: всеки работен ден в складова база БКС Червянска лъка, от 08:00 часа до 15:00 часа, до 21.01.2021 година включително.

9. Място, ден и час на провеждане на търга: в административната сграда на      „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, на 25.01.2021 г., от 10:00 часа.

10. Специални изисквания към участниците: в търга може да участва всяко правоспособно и дееспособно физическо и юридическо лице. Физическите лица следва да бъдат пълнолетни и да не са поставени под запрещение. За юридическите лица следва да не е налице открито производство по несъстоятелност или ликвидация. Юридическите лица се представляват в търга от своя законен представител или от упълномощено лице. До участие в публичния търг не се допускат лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

Б) Обект № 2:

1. Описание на обекта: Лек автомобил Форд Торнео Конект С, с регистрационен номер ОВ 9787 АР, с идентификационен номер WFOHXXTTPH3M66286, двигател 3М66286.

2. Начална тръжна цена: 580.00 лв.(петстотин и осемдесет лева), без ДДС.

3. Стъпка на наддаване: 10.00 (десет) лева.

4. Размер на депозита и краен срок за внасяне: 75,00 лв. (седемдесет и пет лева), който да бъде внесен в брой в „Обслужващ център“ в административната сграда на      „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр. Троян ул.“Христо Ботев“ №213, всеки работен ден от 07:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа или по банков път, по банкова сметка на дружеството, както следва: Райфайзенбанк, IBAN BG22RZBB91551088503315, BIC RZBBBGSF до 21.01.2021 година.

5. Място, където се закупува тръжната документация и цената й: в „Обслужващ център“ в административната сграда на „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, на цена 2,00 лв.(два лева) без ДДС, платима в брой на място.

6. Срок за закупуване на тръжната документация: всеки работен ден от 07:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа до 20.01.2021 г. включително.

7. Срок за подаване на предложения за участие в търга: до 16:00 часа на 22.01.2021 г. в Обслужващ център в административната сграда на „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213

8. Срок за извършване на оглед на обекта: всеки работен ден в складова база „Баба Руса“, ул.Сеновоза“ от 08:00 часа до 15:00 часа, до 21.01.2021 година.

9. Място, ден и час на провеждане на търга: в административната сграда на      „В и К Стенето” ЕООД, с адрес: гр.Троян, ул.”Христо Ботев” №213, на 25.01.2021 г., от 10:00 часа.

10. Специални изисквания към участниците: в търга може да участва всяко правоспособно и дееспособно физическо и юридическо лице. Физическите лица следва да бъдат пълнолетни и да не са поставени под запрещение. За юридическите лица следва да не е налице открито производство по несъстоятелност или ликвидация. Юридическите лица се представляват в търга от своя законен представител или от упълномощено лице. До участие в публичния търг не се допускат лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

2. Условия за повторен публичен търг – в случай, че за един от  обектите или за двата обекта не постъпят предложения за участие, ще се проведе повторен търг на 22.02.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16:00 часа на 17.02.2021 г., внасянето на депозита и огледа на автомобилите до 15:00 часа на 18.02.2021 г., а подаването на предложенията до 16:00 часа на 19.02.2021 год., включително.

3. За допълнителна информация – тел.0670/64297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекъсване на водоснабдяването в гр.Троян

Сряда, 21 Октомври 2020 07:40
Публикувана в Новини

Във връзка с изпълнение на монтажни работи по водопроводната мрежа по ул."Генерал Карцов" (Южен вход на гр.Троян), ще бъде нарушено водоподаването на 21.10.2020 г. в района на Кнежки лъг в рамките на работния ден.

Прекъсване на водоснабдяването в гр.Троян

Понеделник, 12 Октомври 2020 07:16
Публикувана в Новини

Във връзка с изпълнение на монтажни работи по водопроводната мрежа по ул."Генерал Карцов" (Южен вход на гр.Троян), ще бъде нарушено водоподаването на 12.10.2020 г. в района на Кнежки лъг в рамките на работния ден.

Във връзка с продължаване на ремонтните дейности по водопроводната мрежа на гр.Троян, ул."Генерал Карцов" (Южен вход на града), ще бъде нарушено водоподаването на 01.10.2020 г. и 02.10.2020 г.